Om stiftelsen Årsta Gård – Årsta gård Om stiftelsen Årsta Gård – Årsta gård

Om stiftelsen Årsta Gård

Vår verksamhet

Stiftelsen Årsta Gård bedriver sedan 1994 waldorfpedagogisk anpassad grund- och gymnasieskola, boende, korttidsvistelse och daglig verksamhet. Hos oss går, vistas, arbetar och bor barn, ungdomar och vuxna med IF-diagnoser och funktionsnedsättningar, inom främst autismspektrat. Vi är en icke vinstdrivande stiftelse som består av en styrelse och en ledningsgrupp. Verksamhetschef är Stella Järvenpää och rektor är Kristin Asmundsson. Idag har vi cirka 130 anställda på våra enheter. Verksamheten har kollektivavtal.

 
Huvuddelen av vår verksamhet återfinns i en herrgård, belägen i naturskön omgivning strax söder om Stockholm. Runt om herrgården finns olikfärgade hus. Några av husen är hem åt de barn och ungdomar som bor på våra LSS boenden, andra är korttidsboende och vissa bedriver vi skola i. På gården finns våra odlingar, hönshus och en spännande park att upptäcka och leka i. Vår utemiljö spelar en viktig roll för elevernas undervisning, lek och utveckling. Som en del i vår satsning på hållbarhet och ekologi har vi under våren 2020 inlett en omfattande utveckling av vår trädgård, en meningsfull och viktig insats för att främja biologisk mångfald, med ambitionen att nå viss självförsörjning. Inte minst vill vi stimulera undervisning och hälsa i form av utomhuspedagogik och rörelse under inlärning.

Vår grund

Grunden för verksamheten utgår från waldorfpedagogiken och läkepedagogiken. Det centrala i waldorfpedagogiken och läkepedagogiken är en helhetssyn på människan i en harmonisk och läkande miljö samt övertygelsen om att varje människa kan utvecklas. Vi menar att utvecklingsmöjligheterna finns i samspelet mellan tankemässig verksamhet, konstnärligt skapande och praktiskt arbete, samt i träning av socialt samspel. Vi ser till det friska i varje individ.
I samtliga verksamheter inom Stiftelsen Årsta gård arbetar vi medvetet med årstidsrytmer, veckorytmer och dagliga rytmer för att skapa en tydlig, strukturerad och förutsägbar verksamhet för våra elever.

I hela verksamheten arbetar vi multimodalt med kommunikation och struktur i form av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder och innefattar TAKK, bildstöd, individuella bildscheman och allt som verkar förtydligande för kommunikationen.

I skolan integreras musik, målning, eurytmi och rörelseträning i all undervisning med strävan att ge ett optimalt meningsskapande lärande. Vår strävan är att ge all undervisning en levande och konstnärlig prägel. Skolans egna mål för verksamheten strider inte mot de nationella målen, utan avser att vara ett stöd för att nå uppnå dessa.
Att känna samhörighet med naturen, vara närvarande i stunden och få möjlighet att praktiskt lära av egna erfarenheter minskar stress och ger fördjupat lärande hos barn visar forskningen. Såväl meningsskapande lärande som hälsofrämjande utveckling uppnås när kunskaperna konkretiseras av konstnärligt arbete och utomhusdidaktiska övningar. LSS-verksamheternas mål strider inte mot de nationella målen utan avser att vara ett stöd att berika och fördjupa dessa.

Vi arbetar för

 • att skapa en harmonisk miljö där eleverna kan känna trygghet och arbetsro
 • att med utgångspunkt från varje elevs specifika behov tillhandahålla den undervisning och det stöd som hjälper eleven till en optimal kunskapsutveckling utifrån elevens egna förmågor
 • att varje elev ska kunna ingå i en social gemenskap
 • att den pedagogiska verksamheten utformas så att den har en hälsofrämjande inverkan på eleven
 • att alla elever ska uppleva att de oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder behandlas lika
 • att alla elever ska förstå begreppet demokrati och sina rättigheter att utöva inflytande över sina egna liv

Vision och värderingar

Vision och värderingar lever i en verksamhet och bärs upp av dess medarbetare. Därför är det viktigt att ständigt vara uppmärksam på dessa begrepp och aktivt eftersträva deras mening. Att arbeta på Årsta Gård innebär att ta ett stort ansvar för kvalitén av undervisningen för våra elever och för verksamheten. Vi är en entusiastisk och engagerad personalgrupp som arbetar systematiskt och framåtriktat. Årsta Gårds vision är att vara en plats att trivas i där alla kan arbeta med alla och vi arbetar med kollegialt lärande. Årsta Gård ska vara en arbetsplats som kännetecknas av kvalitet och arbetsglädje med engagerade och entusiastiska barn och medarbetare.

Vision

Årsta Gård – En plats att må bra på, en skola för dig!

Värderingar

Vi värderar förtroendefulla relationer och har positiva förväntningar på eleverna som en utgångspunkt för framgångsrikt lärande. Vi har ett inkluderande arbetssätt och klarar att omfamna och se både grupp och individ. Undervisningen kännetecknas av lyhördhet och en balans mellan en tydlig pedagogisk planering och ett utrymme för elevernas initiativ och frågeställningar.

 • Nyfikenhet – Vi tror på det livslånga lärandet med acceptans för allas olikheter
 • Glädje – Vi gläds åt utveckling och vår gemenskap
 • Trygghet – Att alla får utvecklas utifrån sina egna förmågor och bemötas med kunskap, respekt och omtanke
 • Kreativitet – Alla barn, ungdomar och vuxna ska genom trygghet uppnå sin fulla potential
 • Gemenskap – Dagens, veckans och årets rytmer och årstidsfester; delad glädje är sann glädje.
 • Ansvar – Jag bidrar med mina kunskaper och bidrar till verksamhetens utveckling

Vi gillar festligheter

På Årsta Gård anpassas verksamheten och livet på gården efter vad de olika årstiderna har att erbjuda. Vi försöker ta tillvara på så många högtider som möjligt. Ibland bjuds föräldrar, anhöriga eller andra gäster in.

För att fira de gula dalande lönnlöven har vi en höst- och skördefest i början av höstterminen. I början av oktober firar vi Mikaeli och Sankt Göran som besegrar den arga draken. I november lyser vi upp i höstmörkret med våra hemmagjorda lyktor för att fira Sankt Martin som delade sin mantel med en frusen tiggare.

Självklart firar vi högtider som advent, jul och påsk. Och i maj springer vi in våren på grusvägarna runt Årsta Gård. Innan skolavslutningens föreställning äger rum firar vi årets kanske allra största högtidsfest, nämligen Årstadagen som besöks av mängder med människor från hela Stockholm.

Årstadagen

Varje år firar vi Årstadagen där allmänhet, anhöriga och vänner bjuds in till en visning av Årsta Gård. Vi har guidade visningar kring den historiska miljön och Årstafruns herrgård. Här finns café, man kan lyssna på vår trubadur och se en utställning över våra elevarbeten och hantverk.

Årstafrun Märta Helena Reenstierna skrev under åren 1793 – 1839 detaljrika dagböcker som givit eftervärlden en god inblick i livet på gården och trakten runt omkring.

Årstadagen är oftast i maj och datumet med program annonseras i press och på vår hemsida.