Skola – Årsta gård Skola – Årsta gård

Skola

Anpassad grundskola

I vår vackra herrgård från 1700-talet bedrivs Årsta Gårds anpassade grundskola. Här kan eleverna börja i förskoleklass och fortsätta till och med det år de fyller 16.

Undervisningen har waldorfpedagogiken som grund och kursplanen anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar och behov. Skoldagen har en strukturerad rytm och inleds med en gemensam samling för medarbetare och elever. På förmiddagen har eleverna periodundervisning med olika teman. Eftermiddagen ägnas åt konstnärliga och hantverksmässiga ämnen vilka hjälper eleverna att tillgodogöra sig den mer intellektuella undervisningen. Musik, drama, sång, dans, gymnastik och eurytmi ges stort utrymme och varje torsdag avslutas med gemensam musik och dans. Högtider och fester under året gestaltas konstnärligt.

Läs mer om vår anpassade grundskola här

Med tillstånd att bedriva anpassad grundskola för barn och ungdomar 7-16 år.

Förskoleklass

Beroende på antalet barn har Årsta Gård en separat förskoleklass eller en insprängd förskoleklass i klassen med våra yngsta skolbarn (Gullstugan). Med tillstånd att bedriva förskoleklass enligt skollagen på Årsta Gårds anpassade grundskola.

Fritids (Skolbarnsomsorg och Korttidstillsyn)

Årsta Gårds skola erbjuder fritids för barn upp till tolv år och korttidstillsyn för ungdomar över tolv år. Fritids är i särskilda lokaler eller i anslutning till undervisningsutrymmena.

Läs mer om våra fritids här

Anpassad gymnasieskola

Vi tror att praktiskt lärande ökar elevernas möjligheter att vidareutveckla sitt tänkande i den teoretiska undervisningen. Vi tror också att det ökar våra möjligheter att se till elevernas inneboende potential och möjligheter. Elevernas vilja och intresse för omgivningen stärks både genom vardagssysslor och utflykter.

Med tillstånd att bedriva fristående anpassad gymnasieskola med offentligt stöd enligt skollagen.

Sommaren 2019 flyttade vår anpassade gymnasieskola, från den gamla folkskolan i Liljeholmen, till ett nyrenoverat hus i vårt vackra område på Årsta Gård.

Läs mer om vår anpassade gymnasieskola här

Fritids (Korttidstillsyn)

Årsta Gård bedriver korttidstillsyn, fritids tillsammans med anpassade gymnasieskolan. Vi erbjuder korttidstillsyn enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 §7. Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Korttidstillsyn är samma som fritids, men har ett annat namn eftersom det är en insats enligt LSS. Föräldrarna ansöker om insatsen från sin biståndsbedömare/LSS-handläggare.

Verksamheten är inriktad på att erbjuda ungdomarna meningsfull fritid och stöd i vardagen så att de kan bli så självständiga som möjligt. Därför är mycket fokus lagt på vardagliga aktiviteter som vila eller promenad och mellanmål. I övrigt är det ungdomarnas behov och önskemål som styr.

Läs mer om våra fritids och korttidstillsyn här

Elevhälsa

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. Hälsovården i skolan vill stärka elevernas fysiska och psykiska välmående genom regelbundna hälsokontroller samt genom samverkan med skolans övriga medarbetare och föräldrar.

Nationella riktlinjer för skolhälsovården

– ska främst vara förebyggande
– ska medverka vid utredning av elevers behov av särskilt stöd
– ska ha mottagningsverksamhet för ”enklare sjukvård”
– ska erbjuda genomgång av minst tre hälsokontroller under grundskolan
– ska erbjuda vaccinationer enligt nationella riktlinjer, samt komplettera vaccinationsstatus
– ska ingå i skolans elevvårdteam
– ska erbjuda skolläkarmottagning
– ska vara samarbetspartner till föräldrar, rektorer, lärare och övrig personal inom skolan och andra vårdgivare

Tid med Skolläkare bokas genom skolsköterska. Skolläkaren medverkar vid tidsbokade enskilda besök.

Skolhälsovårdspersonal har lagstadgad tystnadsplikt.

 
Skolsköterska
Janina Bull
skolhalsovarden@arstagard.se.
Telefon: 073-358 5858
Arbetstider: måndag och tisdag 8.00-16.00.