Skolverksamhet – Årsta gård Skolverksamhet – Årsta gård

Skolverksamhet

Grundsärskola

I vår vackra herrgård från 1700-talet bedrivs Årsta Gårds särskola. Här kan eleverna börja i förskoleklass och fortsätta till och med det år de fyller 16.

Undervisningen har waldorfpedagogiken som grund och kursplanen anpassas individuellt efter varje elevs förutsättningar och behov. Skoldagen har en strukturerad rytm och inleds med en gemensam samling för medarbetare och elever. På förmiddagen har eleverna periodundervisning med olika teman. Eftermiddagen ägnas åt konstnärliga och hantverksmässiga ämnen vilka hjälper eleverna att tillgodogöra sig den mer intellektuella undervisningen. Musik, drama, sång, dans, gymnastik och eurytmi ges stort utrymme och varje torsdag avslutas med gemensam musik och dans. Högtider och fester under året gestaltas konstnärligt.

På läkepedagogisk grund eftersträvar vi att:
• Skapa en harmonisk miljö där eleverna kan känna trygghet.
• Med utgångspunkt från varje elevs specifika behov tillhandahålla den undervisning och det stöd som hjälper fram elevens individuella resurser.
• Varje elev ska kunna ingå i en social gemenskap.
• Den pedagogiska verksamheten utformas så att även den har en terapeutisk inverkan på eleven.

Med tillstånd att bedriva grundsärskola och träningsskola för barn och ungdomar 7-16 år.

Förskoleklass

Beroende på antalet barn har Årsta Gård en separat förskoleklass eller en insprängd förskoleklass i klassen med våra yngsta skolbarn (Gullstugan). Med tillstånd att bedriva förskoleklass enligt skollagen på Årsta Gårds grundsärskola.

Fritids (Skolbarnsomsorg och Korttidstillsyn)

Årsta Gårds skola erbjuder fritids för barn upp till tolv år och korttidstillsyn för ungdomar över tolv år. Fritids är i särskilda lokaler eller i anslutning till undervisningsutrymmena. Barnen är indelade i små grupper enligt behov och intresse, oftast så att barnen i en klass också är i samma grupp på fritids. Betoningen ligger framför allt på vardagsaktiviteter som vila, promenad/utevistelse och mellanmål. Under loven styr barnens behov och önskemål aktiviteter som utflykter och museibesök. Fritids har öppet enligt vårdnadshavares behov alla vardagar.

Skolbarnsomsorgens mål är att ge:
• Stöd i vardagen så att barnen kan bli så självständiga som möjligt.
• En meningsfull och rolig fritid.

Gymnasiesärskola

En viktig aspekt på lärande är att lyfta fram handens arbete. Eleverna lär sig att använda sina händer i matlagning, textil och trädgårdsarbete. Genom skolning i praktiskt arbete ökar elevernas möjligheter att vidareutveckla sitt tänkande i den teoretiska undervisningen. Elevernas vilja stärks och intresset väcks för omgivningen genom vardagssysslor på skolan och under utflykter. Det sociala livet stimuleras i samarbete med andra elever och medarbetare. Som stöd i inlärningen använder vi oss av olika terapier t.ex. läkeeurytmi, målning, modellering, bad och massage.

Med tillstånd att bedriva fristående gymnasiesärskola med offentligt stöd enligt skollagen.

Sommaren 2019 flyttade vår gymnasiesärskola, från den gamla folkskolan i Liljeholmen, till ett nyrenoverat hus i vårt vackra område på Årsta Gård.

Fritids (Korttidstillsyn)

Årsta Gård bedriver korttidstillsyn, fritids tillsammans med gymnasiesärskolan. Vi erbjuder korttidstillsyn enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 §7. Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Korttidstillsyn är samma som fritids, men har ett annat namn eftersom det är en insats enligt LSS. Föräldrarna ansöker om insatsen från sin biståndsbedömare/LSS-handläggare.

Korttidstillsynen har öppet enligt vårdnadshavarens behov alla vardagar. Verksamheten bedrivs delvis i egna lokaler för fritids/korttidstillsyn, men en del ungdomar har korttidstillsyn i samma lokaler som undervisningen sker. För dessa ungdomar betonas skillnaden mellan skola och korttidstillsyn framför allt i form av olika aktiviteter och större frihet under eftermiddagen.

Verksamheten är inriktad på att erbjuda ungdomarna meningsfull fritid och stöd i vardagen så att de kan bli så självständiga som möjligt. Därför är mycket fokus lagt på vardagliga aktiviteter som vila eller promenad och mellanmål. I övrigt är det ungdomarnas behov och önskemål som styr.

Mål för korttidstillsyn är att erbjuda ungdomarna:
• Stöd i vardagen så att de kan bli så självständiga som möjligt.
• En meningsfull och rolig fritid.

Elevhälsa

Elevhälsa ska främja elevernas hälsa och på så sätt skapa goda förutsättningar för att stimulera och utveckla elevernas förmåga till inlärning. Elevhälsan omfattar skolhälsovården, skolkurator, specialpedagoger och psykolog.

Skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande. Hälsovården i skolan vill stärka elevernas fysiska och psykiska välmående genom regelbundna hälsokontroller samt genom samverkan med skolans övriga medarbetare och föräldrar.

Skolsköterska Pernilla Roum Höbinger har arbetstider: måndag – tisdag 8.00-16.00.

Telefonnummer till skolhälsovården: 073-358 5858.

E-postadress: skolhalsovarden@arstagard.se.

Skolläkare, tid bokas genom skolsköterska. Skolläkaren medverkar vid tidsbokade enskilda besök.

Nationella riktlinjer för skolhälsovården

 • ska främst vara förebyggande
 • ska medverka vid utredning av elevers behov av särskilt stöd
 • ska ha mottagningsverksamhet för ”enklare sjukvård”
 • ska erbjuda genomgång av minst tre hälsokontroller under grundskolan
 • ska erbjuda vaccinationer enligt nationella riktlinjer, samt komplettera vaccinationsstatus
 • ska vara samarbetspartner till föräldrar, rektorer, lärare och övrig personal inom skolan och andra vårdgivare
 • ska ingå i skolans elevvårdteam
 • ska erbjuda skolläkarmottagning

Skolhälsovårdspersonal har lagstadgad tystnadsplikt.